Årskalender for regionen, klubber, distrikts- og tjenesteledere

(fra 1. juli til 30. juni påfølgende år)

31.07Siste frist for å oppdatere medlemsregister, ansvar klubbens sekretær eller Portalbuzz administrator.
15.08Frist for å innkalle til distriktsråd. Ansvar distriktsleder.
15.09Frist for klubben (ansvar klubbkasserer, K) og direktemedlemmer å betale medlemskontingent og prosjektbidrag for 1. halvår.
01.10Frist for å sende inn stoff til neste Y’s Magasin (nr 3). Utsendelse 01.11.
01.10Frist for klubben til å leverer årsrapport og revidert regnskap til distrikts- leder. Ansvar klubbpresident (P), jfr vedtekt 221.2.
15.10Frist for distriktet å ferdigstille årsrapport for forrige arbeidsår. Ansvar forrige distriktsleder (PDG).
15.10Frist for distrikter med egen økonomi til å ha ferdigstilt revidert årsregnskap. Ansvar distriktskasserer (DT).
01.11Frist for å søke om BF-stipend. Sendes Regionsleder.
01.12rist for å innkalle til distriktskonferanse (mars/april) og invitere Regionsleder og K/M-ledere. Ansvar distriktsleder (DG).
10.12Frist for klubbene (P) å sende vårens program til distriktsleder (DG), jfr vedtekt 221.3.
01.01Frist for å oppdatere medlemsregister, jfr vedtekt 221.1.
21.01Internasjonal kirkedag (gammel ordning) er 3. søndag i januar. Felles i regi av distriktsstyret, eller individuelt pr klubb.
31.01Siste frist for å oppdatere medlemsregister, ansvar klubbens sekretær eller Portalbuzz administrator.
31.01Frist for at valgkomiteen skal be klubbene om forslag på kandidater til ledige verv, jfr vedtekt 612.a.
01.02Frist for å sende inn stoff til neste Y’s Magasin (nr 1). Utsendelse 01.03.
04.03Internasjonal kirkedag (ny ordning) er 1. søndag i mars. Felles i regi av distriktsstyret, eller individuelt pr klubb.
15.03Frist for klubben (ansvar klubbkasserer) og direktemedlemmer å betale medlemskontingent og prosjektbidrag for 2. halvår.
01.04Frist for valgkomiteens innstilling oversendes Regionsstyret, jfr vedtekt 611.b.
01.05Frist for å sende inn stoff til neste Y’s Magasin (nr 2). Utsendelse 01.06. 01.05: Frist for at Regionsstyret sender valgkomiteens innstilling til klub- bene, jfr vedtekt 611.c.
01.05Siste frist for å gjennomføre distriktskonferanse. Ansvar distriktsleder, jfr lovene § 3.4.
01.05Frist for å melde inn valg på kommende distriktsleder (som blir distrikts- leder fra 01.07 neste kalenderår), jfr lovenes § 3.4. Ansvar distriktsleder (DG). 01.05: Frist for utsendelse av arbeidsplan og budsjett for neste arbeidsår. Ansvar Regionsleder (RD)t, jfr lovene § 4.5.
01.06Siste frist for klubben å melde inn sammensetningen av nytt klubbstyre. 01.06: Siste frist for å innbetale prosjektbidrag og utestående kontingent. Ansvar klubbkasserer.
01.06Siste frist for å sende inn krav om refusjoner, jfr lovene § 8.4
01.06Frist for å oppdatere medlemsregister, jfr vedtekt 221.1.
10.06Frist for klubbene å sende høstens program til distriktsleder, jfr vedtekt 221.3.